Meteen naar de inhoud

Wat is de AVG?

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming). Van kracht… 

Wat is een verwerking?

Artikel 4 lid 2 AVG: ”„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door… 

Wat is een verwerker?

Artikel 4 lid 8 AVG: ”Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;” In de overwegingen wordt veelal gesproken over “de verwerkingsverant­woordelijke of de verwerker“ die de regels moeten naleven. Overweging 146 is… 

Wat zijn de rechten van de betrokkene?

De betrokkene kan vele rechten uitoefenen. De rechten van de betrokkene zijn evenredig met de verplichtingen voor de verantwoordelijke. Artikel 5 lid 1.a AVG: “Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtma­ tigheid, behoorlijkheid en transparantie”);” Artikel 12… 

Wat zijn doeleinden?

Artikel 5 lid 1 sub b AVG: ”Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek…