Meteen naar de inhoud

Wat is de AVG?

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming). Van kracht… 

Wat is een verwerking?

Artikel 4 lid 2 AVG: ”„verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door… 

Wat is een verwerker?

Artikel 4 lid 8 AVG: ”Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;” In de overwegingen wordt veelal gesproken over “de verwerkingsverant­woordelijke of de verwerker“ die de regels moeten naleven. Overweging 146 is… 

Wat zijn de rechten van de betrokkene?

De betrokkene kan vele rechten uitoefenen. De rechten van de betrokkene zijn evenredig met de verplichtingen voor de verantwoordelijke. Artikel 5 lid 1.a AVG: “Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtma­ tigheid, behoorlijkheid en transparantie”);” Artikel 12… 

Wat zijn doeleinden?

Artikel 5 lid 1 sub b AVG: ”Persoonsgegevens moeten voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek… 

Wat zijn persoonsgegevens?

Artikel 4 lid 1 AVG: “Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een… 

Wat is een Functionaris voor Gegevensbescherming?

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) speelt een faciliterende en duale rol in de AVG (Afdeling 4 AVG). De verwerkingsverantwoordelijke stelt de FG aan en biedt de randvoorwaarden (Artikel 38 AVG) voor een adequate taakuitoefening (Artikel 39 AVG). De FG faciliteert de verwerkingsverantwoordelijke én is het aanspreekpunt voor de betrokkene en de vooruitgeschoven post van de autoriteit persoonsgegevens(Artikel… 

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Artikel 9 AVG: verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Artikel 9 lid 1 AVG: ”Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens (artikel 4 lid 13 AVG), biometrische gegevens (artikel 4 lid 14 AVG) met…