De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vereist dat een organisatie alle verwerkingen van persoonsgegevens gedocumenteerd heeft; het vereiste van overzicht en inzicht. Daarnaast moeten datelekken tijdig gemeld worden en moet verantwoording afgelegd kunnen worden aan toezichthouder(s), raden van toezicht en de accountant. Ook dit vereist een effectieve en overzichtelijke registratie van al wat betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens. SBC Privacy helpt u daarbij, het creëert een solide basis, waardoor:

 • U in controle bent over de verwerkingen van persoonsgegevens binnen uw organisatie.
 • Uw compliance aantoonbaar, accountable en auditable is.
 • Uw risico’s op (hoge) boetes en aansprakelijkstelling wordt verminderd.

Met SBC Privacy verkrijgt u het overzicht en inzicht in uw verwerkingen van persoonsgegevens en al het andere wat daar voor nodig is. Hiermee heeft u tevens de opmaat gecreëerd om te kunnen voldoen aan de komende Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Wat biedt SBC Privacy?

 • Overzicht en inzicht in uw eigen organisatiestructuur en die van uw verbonden partijen.
 • Overzicht en inzicht in uw verwerkingen van persoonsgegevens, de processen en informatiesystemen die de verwerkingen ondersteunen en de (persoons)gegevens die worden verwerkt.
 • Overzicht en inzicht in de bronnen van de gegevens en de derden die de gegevens bewerken.
 • Niet alleen het actuele overzicht en inzicht, maar ook historische.
 • Een gedegen basis voor het voldoen aan de meldingsplicht en de documentatieplicht.
 • Substantiële verlichting van administratieve lasten die de privacyregelgeving met zich meebrengt.
 • Een verminderd risico op hoge boetes.
 • Technische voorzieningen (webservices) om gegevens met andere informatiesystemen volledig geautomatiseerd uit te wisselen.

SBC Privacy is één van de compliance modules van het SBC Managementsysteem. De basis is de eigen organisatiestructuur, de corporate family. Tezamen met de samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen zoals bewerkers, vormt dit het Legal Entity Framework van uw organisatie. Dit framework is essentieel voor de afbakening van uw verantwoordelijkheidsgebied vanuit het privacy-perspectief.

SBC Privacy dwingt regelconformiteit af en maakt het mogelijk om onjuistheden en mogelijke conflicten tijdig te detecteren. Bovendien beschikt SBC Privacy over grafische ondersteuning om het overzicht en inzicht (nog beter) weer te geven.
Een voorbeeld is het afhandelen van datalekken. Met het verkregen inzicht in zowel de verwerkingen als de organisatiestructuur en alle daarbij betrokken personen en partijen kan het melden van datalekken toegesneden op uw organisatie, proces-gestuurd worden afgehandeld.

Het hart van SBC Privacy is de privacytaxonomie waarin het gegevensmodel is gedefinieerd en de daarvan afgeleide taxonomiegedreven softwaretoepassing, de SBC Privacy App. Dankzij de taxonomiegedreven aanpak is het verbreden van het toepassingsgebied, kan snel worden ingespeeld op veranderingen in de wet- en regelgeving of in de interpretatie (richtlijnen, jurisprudentie) daarvan. Ook specifieke aanpassingen voor uw organisatie zijn met deze taxonomiegedreven aanpak relatief eenvoudig te realiseren.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie over de SBC Managementsysteem of onze andere diensten, neem dan vrijblijvend contact op met ons via 070-3922209 of mail naar info@sbrpowerhouse.nl.