Meteen naar de inhoud

Wat is de AVG?

VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Van kracht vanaf 24 mei 2016 en wordt gehandhaafd vanaf 24 mei 2018.

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679. Nadere uitwerking van de Avg en buitenwerking stellen van de Wbp.

Waar gaat de Avg over? Kort en goed in overweging 4: De verwerking van persoonsgegevens moet ten dienste van de mens staan. Het recht op bescherming van persoonsgegevens heeft geen absolute gelding, maar moet worden beschouwd in relatie tot de functie ervan in de samenleving en moet conform het evenredigheidsbeginsel tegen andere grondrechten worden afgewogen.