Meteen naar de inhoud

Wat is een Functionaris voor Gegevensbescherming?

De functionaris voor gegevensbescherming (FG) speelt een faciliterende en duale rol in de AVG (Afdeling 4 AVG). De verwerkingsverantwoordelijke stelt de FG aan en biedt de randvoorwaarden (Artikel 38 AVG) voor een adequate taakuitoefening (Artikel 39 AVG). De FG faciliteert de verwerkingsverantwoordelijke én is het aanspreekpunt voor de betrokkene en de vooruitgeschoven post van de autoriteit persoonsgegevens(Artikel 39 lid 5 AVG).

Artikel 37 lid 1.d AVG: ”De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker wijzen een functionaris voor gegevensbescherming aan in elk geval waarin: 

  1. de verwerking wordt verricht door een overheidsinstantie of overheidsorgaan, behalve in het geval van gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken; 
  2. een verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen; of 
  3. de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.”

Artikel 37 lid 5 AVG: “De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen.