Meteen naar de inhoud

Wat is een verwerker?

Artikel 4 lid 8 AVG:

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;”

In de overwegingen wordt veelal gesproken over “de verwerkingsverant­woordelijke of de verwerker die de regels moeten naleven. Overweging 146 is opmerkelijk “De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker moeten alle schade vergoeden die iemand kan lijden ten gevolge van een verwerking die inbreuk maakt op deze verordening. De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker moet van zijn aansprakelijkheid worden vrijgesteld indien hij bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de schade.” Er is sprake van een netwerkaansprakelijkheid van verwerkingsverant­woordelijken of de (sub-)verwerkers.

Artikel 24 ev. AVG: verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

…”de verwer­kingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen (treft) om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met deze verordening wordt uitgevoerd.”, artikel 24 lid 1 AVG.

…”de verwerkingsverant­woordelijke (doet) uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van deze verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.“, artikel 28 lid 1 AVG.

Voorbeelden van verwerkers: vaak is het een externe organisatie, die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Denk aan: clouddienstverlener, internet service providers, salarisverwerker en uitbestede administraties, samenwerkingsverbanden en andere verbonden partijen.