Meteen naar de inhoud

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Artikel 9 AVG: verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Artikel 9 lid 1 AVG: ”Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens (artikel 4 lid 13 AVG), biometrische gegevens (artikel 4 lid 14 AVG) met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid (artikel 4 lid 15 AVG), of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.”

Artikel 9 lid 2 AVG: tenzij de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van die persoonsgegevens of er is een andere grondslag voor handen.

Overweging 51: persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn wat betreft de grondrechten en fundamentele vrijheden, verdienen specifieke bescherming aangezien de context van de verwerking ervan significante risico’s kan meebrengen voor de grondrechten en de fundamentele vrijheden.