Meteen naar de inhoud

Wat zijn de rechten van de betrokkene?

De betrokkene kan vele rechten uitoefenen. De rechten van de betrokkene zijn evenredig met de verplichtingen voor de verantwoordelijke.

Artikel 5 lid 1.a AVG: “Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtma­ tigheid, behoorlijkheid en transparantie”);”

Artikel 12 lid 1 AVG: “De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 (Datalek) bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.

De verwerkingsveranwoordelijke faciliteert en waarborgt de rechten van de betrokkene.

Overweging 39 AVG: “Elke verwerking van persoonsgegevens dient behoorlijk en rechtmatig te geschieden. Voor natuurlijke personen dient het transparant te zijn dat hen betreffende persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of anderszins verwerkt en in hoeverre de persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt. Overeen­ komstig het transparantiebeginsel moeten informatie en communicatie in verband met de verwerking van die persoonsgegevens eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk zijn, en moet duidelijke en eenvoudige taal worden gebruikt.”

Overzicht van de rechten van betrokkene

Informatie en toegang tot persoonsgegevens

 • Artikel 13 AVG: Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld
 • Artikel 14 AVG: Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
 • Artikel 15 AVG: Recht van inzage van de betrokkene

Rectificatie en wissing van gegevens

 • Artikel 16 AVG: Recht op rectificatie
 • Artikel 17 AVG: Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
 • Artikel 18 AVG: Recht op beperking van de verwerking
 • Artikel 19 AVG: Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
 • Artikel 20 AVG: Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 • Artikel 21 AVG: Recht van bezwaar
 • Artikel 22 AVG: Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Beperkingen

 • Artikel 23 AVG: Beperkingen