Ga naar de inhoud

Privacystatement

1. Algemeen

In dit privacystatement wordt toegelicht welke persoonsgegevens SBR Powerhouse B.V. (hierna SBR Powerhouse) verzamelt en verwerkt, voor welke doelen zij dat doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

SBR Powerhouse hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. SBR Powerhouse is afhankelijk van de betreffende verwerking zowel een verwerkingsverantwoordelijke als een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacystatement vindt u nadere informatie over gegevensverwerkingen waarvoor SBR Powerhouse verwerkingsverantwoordelijke is. 

Heeft u vragen over dit privacystatement? Of over het gebruik van uw persoonsgegevens door SBR Powerhouse? Neemt u dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via het volgende e-mailadres: functionarisgegevensbescherming@sbrpowerhouse.nl.

2. Gegevensverzameling

SBR Powerhouse verzamelt persoonsgegevens van u als u gebruik maakt van het SBC managementsysteem. SBR Powerhouse verzamelt eveneens persoonsgegevens van u als u het contactformulier op de website van SBR Powerhouse invult, als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of als u zich inschrijft voor een bijeenkomst die door SBR Powerhouse wordt georganiseerd.

3. Doeleinden gegevensverwerking

Hieronder vindt u de doeleinden waarvoor SBR Powerhouse persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Tevens vindt u de rechtmatigheidsgrondslag op basis waarvan de betreffende gegevensverwerking plaatsvindt en de specifieke persoonsgegevens die per verwerking worden verwerkt.

Registreren van een gebruiker 

SBR Powerhouse verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden als u zich registreert als gebruiker van het SBC Managementsysteem en de bedrijfsspecifieke leeromgeving of als degene in uw organisatie met de rol van bedrijfsbeheerder zich registreert als gebruiker. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder b), namelijk de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Als u zich zelf registreert als gebruiker of als de bedrijfsbeheerder van uw organisatie u registreert als gebruiker worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Afdeling waar de gebruiker werkzaam is
 • De rol van de gebruiker 
 • Gebruikersnaam

SBR Powerhouse bewaart de persoonsgegevens zolang u klant bent van het SBC Managementsysteem en/of zolang SBR Powerhouse hiertoe wettelijke verplicht is. 

Afhandelen contactformulier

SBR Powerhouse verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk voor de afhandeling van contactformulieren. 

In het contactformulier kunnen de volgende persoonsgegevens worden ingevuld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na afhandeling van het contactformulier bewaart SBR Powerhouse uw persoonsgegevens niet langer dan een jaar. 

Inschrijven nieuwsbrief

SBR Powerhouse verwerkt persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk om aan u nieuwsbrieven te kunnen sturen. 

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt het volgende persoonsgegeven van u verwerkt: 

 • E-mailadres. 

U kunt zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief. SBR Powerhouse bewaart uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

Inschrijven voor een bijeenkomst

SBR Powerhouse verwerkt persoonsgegevens voor administratieve doeleinden indien u zich inschrijft voor een bijeenkomst van SBR Powerhouse. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is die van artikel 6, lid 1 onder f), namelijk de verwerking is noodzakelijk om uw inschrijving voor een bijeenkomst te verwerken in de administratie. Als u zich inschrijft voor een bijeenkomst worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • Naam
 • Organisatie waar u werkzaam bent (optioneel)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Na de verwerking van het inschrijfformulier bewaart SBR Powerhouse uw persoonsgegevens maximaal een jaar.

4. Geheimhouding

De medewerkers van SBR Powerhouse die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Het delen van gegevens met derden

SBR Powerhouse verstrekt uw persoonsgegevens niet aan enige andere partij. Uitsluitend indien SBR Powerhouse hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

6. Beveiliging persoonsgegevens

SBR Powerhouse schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft SBR Powerhouse de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. SBR Powerhouse heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. SBR Powerhouse gebruikt hiertoe meerdere beveiligingstechnieken waaronder encryptie, white listing, firewalls en tweefactor authenticatie.

7. Rechten van bezoekers en gebruikers

U heeft als bezoeker van de website of als gebruiker van het vertrouwensnetwerk van SBR Powerhouse  een aantal rechten die u kunt inroepen:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht van gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit);
 • Recht op vergetelheid (verwijderen van persoonsgegevens);
 • Recht op rectificatie en aanvulling;
 • Recht op beperking van de verwerking (dataminimalisatie);
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kunt u schriftelijk of digitaal een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming. SBR Powerhouse reageert schriftelijk of digitaal binnen één maand op uw verzoek.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Onderhoud privacystatement

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie van dit statement is van toepassing op onze verwerking van uw gegevens. Deze is steeds te vinden op de website van SBR Powerhouse.

9. Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacystatement vragen hebben over de bescherming van uw privacy of wilt u een van uw rechten inroepen, neemt u dan schriftelijk of per e-mail contact op met:

SBR Powerhouse B.V.
T.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming
Frankenslag 137
2582 HH ’s-Gravenhage
functionarisgegevensbescherming@sbrpowerhouse.nl.